RightClickBlocker

23, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

శ్రీ శంకరాచార్య కృత శివ సువర్ణమాలా స్తుతి

యాభై శ్లోకాలలో లయ బద్ధమైన పదాలు,  భక్తి, సర్వస్య శరణాగతి, ఆత్మానుభూతి, లోతైన వివేచనము తో సాగే ఈ సువర్ణమాల స్తోత్రమును ఆ అపర శంకరుడు ఆది శంకరులు తప్ప ఎవరు రచించ గలరు?.  సాంబ = స+ అంబ - నిరంతరం ఆ జగదంబ అయిన పార్వతితో కూడి అర్థనారీశ్వరుడై ఉన్నాడు కాబట్టే ఆ పరమ శివుడు సాంబుడు అయినాడు.  ఈ స్తోత్రము వ్యాకరణ అర్థం తెలుసు కోవటం కన్నా భక్తితో పాడి పరమశివుని కనటం ముఖ్యమని భావించి తాత్పర్యానికి సాహసం చేయలేదు. పార్వతీ సమేతుడవైన  శివా! శంభో! నీ పాదములకు నమస్కారములు. నాకు శరణునిమ్ము అనే అంతరార్థంతో సాగే ఈ స్తోత్రములో శివుని అశేష కీర్తి,  అగణిత గుణ గణములను ఆది శంకరులు నుతించారు. స్తోత్రము ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఆ పరమశివుని వర్ణన, కైలాసము ఎదుట ఉందా అన్న భావన ఆదిశంకరులు కలిగిస్తారు.

యాభై శ్లోకాలు అనర్గళంగా ఒకే దేవతపై రాయాలంటే ఆత్మ జ్ఞాన పరిపూర్ణుడై, దైవ సాక్షాత్కారము కలిగి, ఎల్లప్పుడూ ఆ దైవము కన్నుల ఎదుట నిలిచి ఇటువంటి అనుభూతిని కలిగిస్తే, ఆ ఆవేశం స్తోత్ర రూపంలో వెలువడి ఇన్ని వేల ఏళ్ళు నిలబడ గలుగుతుంది. ఎంతో మంది స్వాములు, యతులు తర్వాత భారత దేశంలో జన్మించి, ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని ప్రచారం చేశారు, కానీ శంకరులు సుస్థిర పరచిన అద్వైత సారము, ధార్మిక సిద్ధాంతాలు, పద్ధతులు ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా, ప్రామాణికాలై కాలపు ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని హిమాలయముల వలె ఉన్నతముగా నిలిచినది. ఇట్టి ఆధ్యాత్మిక సంపదను ఇచ్చిన ఆ పరమ శివ రూపమైన జగద్గారువులకు శాత సహస్ర పాదాభివందనములు.

శివ సువర్ణమాల స్తోత్రము, తాత్పర్యము, శ్రవణం రంగనాథన్ గారి గాత్రం.  ఈ లంకె ప్రాక్సీ ఉంటే సరిగా పనిచెయ్యదు. కాబట్టి ఇంట్లోనుంచి వినండి. (కుదించబడిన స్తుతికియూట్యూబ్  శ్రవణం (జస్రాజ్),  శ్రవణం  (సేక్రేడ్ చాన్ట్స్ సిరీస్) ).


అపీతకుచలాంబా సమేత అరుణాచలేశ్వరుడు

శివ సువర్ణమాలాస్తుతి

అథ కథమపి మద్రసనాం త్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

అఖండమదఖండన పండిత తండు ప్రియ చండీశ విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఇభచర్మాంబర శంబరరిపువపురపహరణోజ్జ్వలనయన విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఈశ గిరీశ నరేశ పరేశ మహేశ బిలేశయ భూషణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఉమయా దివ్య సుమంగళ విగ్రహ యాలింగిత వామాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఊరీ కురు మామజ్ఞమనాథం దూరీ కురు మే దురితం భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఋషివర మానస హంస చరాచర జనన స్థితి లయ కారణ భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఋక్షాధీశకిరీటమహోక్షారూఢ విధృత రుద్రాక్ష విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

లువర్ణ ద్వంద్వమవృంతకుసుమమివాంఘ్రౌ తవార్పయామి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఏకం సదితిశ్రుత్యా త్వమేవ సదసీత్యుపాస్మహే మృడభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఐక్యంనిజభక్తేభ్యో వితరసి విశ్వంభరోఽత్ర సాక్షి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఓమితి తవ నిర్దేష్ట్రీ మాయాస్మాకం మృడోపకర్త్రీ భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఔదాసీన్యం స్ఫుటయతి విషయేషు దిగంబరత్వం తవైవ విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

అంతఃకరణ విశుద్దిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

అస్తోపాధి సమస్తవ్యస్తై రూపై జగన్మయోఽసి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

కరుణా వరుణాలయ మయిదాస ఉదాసస్తవోచితో న హి భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఖలసహవాసం విఘటయ ఘటయ సతామేవసంగ మనిశం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

గరళం జగదుపకృతయే గిళితం భవతాసమోఽస్తికోఽత్ర విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఘనసారగౌరగాత్ర ప్రచుర జటాజూటబద్ధగంగ విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

జ్ఞప్తి స్సర్వశరీరే ష్వఖండితా యా విభాతి సా త్వం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

చపలం మమహృదయకపిం విషయద్రుచరం దృఢంబధాన విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||
ఛాయా స్థాణోరపి తవతాపం నమతాం హర త్వహో శివభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

జయ కైలాశ నివాస ప్రమథ గణాధీశ భూ సురార్చిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఝనుతక జంకిణు ఝనుతత్కిట తక శబ్దైర్నటసి మహానట భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

జ్ఞానం విక్షేపావృతిరహితం కురు మే గురు స్త్వమేవ విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

టంకార స్తవధనుషో దళయతి హృది ద్విషామశనిరివభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఠాకృతిరివ తవమాయా బహిరంతశ్శూన్యరూపిణీ ఖలు భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

డంబరమంబురుహామపి దళయ త్యఘానాం త్వదంఘ్రియుగం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఢక్కాక్షసూత్రశూలద్రుహిణకరోటీసముల్లసత్కరభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ణాకారగర్భిణీచే చ్ఛుభదాతేశరగతి ర్నృణామిహ భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

తవ మనుమితిసంజపత స్సద్యస్తరంతిమనుజా భవాబ్ధిం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

థూత్కార స్తస్యముఖే భవన్నామ యత్ర నాస్తి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

దయనీయశ్చ దయాళుః కోఽస్తిమదన్య స్త్వదన్య ఇహవదభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ధర్మస్థాపన దక్ష త్ర్యక్ష గురో దక్ష యజ్ఞశిక్షక భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ననుతాడితోఽసి ధనుషా లుబ్ధతయాత్వం పురా నరేణా విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

పరిమాతుం తవమూర్తింనాలమజ స్తత్పరాత్పరోఽసి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఫలమిహ నృతయా జనుష స్త్వత్పదసేవా సనాతనేశ విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

బలమారోగ్యం చాయుస్త్వద్గుణ రుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

భగవన్ భర్గ భయాపహ భూత పతే భూతిభూషితాంగ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

మహిమా తవ నహి మాతి శ్రుతిషు హిమానీధరాత్మజాధవ భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

యమనియమాదిరభిరంగై ర్యమినో హృది యం భజంతి స త్వం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

రజ్జావహిరివ శుక్తౌ రజతమివ త్వయి జగంతి భాంతి విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

లబ్ధ్వా భవత్ప్రసాదా చ్చక్రమఖిలం విధురవతి లోకమఖిలం భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

వసుధా తద్ధరతచ్చయరథమౌర్వీశరపరాకృతాసుర భో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

శర్వ దేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్త గర్వహరణ విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

షడ్రిపు షడూర్మి షడ్వికార హర సన్ముఖ షణ్ముఖ జనక విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మే త్యేతల్లక్షణ లక్షిత భో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

హాఽహాఽహూఽహూ ముఖ సురగాయక గీతా పదాన పద్య విభో |
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ళాదిర్నహిప్రయోగ స్తదంతమిహ మంగళం సదాస్తు విభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

క్షణమివదివసాన్నేష్యతి త్వత్పదసేవాక్షణోత్సుకశ్శివవిభో
సాంబ సదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం ||

ఈశాయ వాసుదేవాయ శ్రీపాదైరర్పితా సువర్ణమయీ
మాలేయం కంఠే విధృతా దదాతి పురుషార్థాన్

  || ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య కృత సువర్ణమాలాస్తుతిః ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి