RightClickBlocker

8, నవంబర్ 2010, సోమవారం

చంద్రశేఖరాష్టకం

పదహారేళ్ళ యువప్రాయంలో మృత్యుదేవత ప్రాణాలకై వచ్చి ఎదుట నిలుచున్నప్పుడు భక్త మార్కండేయుడు శివలింగాన్ని పెనవేసుకుని ఆ పరమ శివుని స్తుతిస్తే ఆ బోళాశంకరుడు ఆ బాలుని కరుణించి యముని ధిక్కరించి ఆ బాలునికి ఆయుష్షు ప్రసాదిస్తాడు. ఇది మార్కండేయుని చరిత్ర. ఆ సందర్భంలో ఆ భక్తాగ్రేసరుడు శివుని ఈ చంద్రశేఖరాష్టకం రూపంలో స్తుతించాడుట.  యూట్యూబ్ లంకె.

మార్కండేయుని శివుడు రక్షించుట

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమాం
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమాం

రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగనికేతనం
శింజినీ కృత పన్నగేశ్వర మచ్యుతానలసాయకం
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

పంచపాదప పుష్పగంధి పదాంబుజద్వయ శోభితం
ఫాలలోచన జాతపావక దగ్ధమన్మథ విగ్రహం
భస్మదిగ్ధ కళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

మత్తవారణ ముఖ్యచర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం
పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం
దేవసింధు తరంగశీకర సిక్తశుభ్ర జటాధరం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

యక్షరాజసఖం భగాక్షహరం భుజంగ విభూషణం
శైలరాజ సుతా పరిష్కృత చారువామ కళేబరం
క్ష్వేడనీలగళం పరశ్వధధారిణం మృగధారిణం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృషవాహనం
నారదాది మునీశ్వర స్తుతవైభవం భువనేశ్వరం
అంధకాంతకామాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

భేషజం భవరోగిణాం అఖిలాపదామపహారిణం
దక్షయజ్ఞ వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం
భుక్తిముక్త ఫలప్రదం సకలాఘ సంఘనివర్హణం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

భక్తవత్సల మర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పర మప్రమేయమనుత్తమం 
సోమవారిణ  భూహుతాశన సోమపానిలఖాకృతిం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలన తత్పరం
సంహరంత మపి ప్రపంచ మశేషలోక నివాసినం
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాథయూథ సమన్వితం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః


ఫలశ్రుతి

మృత్యుభీత మృకండ సూను కృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్నహి తస్య మృత్యుభయం భవేత్
పూర్ణమాయుర రోగతా మఖిలార్థ సంపద మాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః


తాత్పర్యము:  

రత్నముల సమూహముచే చేయబడిన ధనుస్సును ధరించిన, వెండికొండ పై నివసించే, వాసుకిని తాడుగా కలిగి, విష్ణువును బాణములుగా కలిగి, త్రిపురములను నాశనము చేసిన, మూడు జగములచే పూజించబడిన, చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

సుగంధభరితమైన ఐదు కల్పక వృక్షముల పుష్పములతో పూజించబడే పాదములతో, తన మూడవ నేత్రము యందలి అగ్నితో మన్మథుని దగ్ధము చేసిన, భస్మమును దేహమంతా కలిగిన, నా పాపములను నాశనము చేసే, నాశనములేని, చంద్రుని ధరించిన శివుని పాహి అన్నాను,  ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

తాను ధరించిన ఏనుగు చర్మముతో చేసిన ఉత్తరీయముతో  ముగ్ధులను చేసే, పద్మముల వంటి పాదములు కలిగి, బ్రహ్మ విష్ణువులచే  పూజింపబడే, గంగా తరంగములతో తడిసిన జటా ఝూటం కలిగిన,  చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

యక్షరాజైన కుబేరుని స్నేహితుడు, భగుని నేత్రములు నాశనము చేసిన, సర్పములను ఆభరణంగా కలిగిన, వామ భాగమున పార్వతీదేవి ఉన్న శరీరము కలిగిన, గరళం కంఠంలో ధరించిన, గొడ్డలి ఆయుధంగా కలిగి, జింక చర్మము ధరించిన, చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

మెలికలు తిరిగిన సర్పములు కర్ణ కుండలములుగా ధరించిన, నారదుడు మొదలగు మునులచే నుతించబడిన, లోక పాలకుడైన, అంతకుడనే రాక్షసుని సంహరించిన,  భక్తులపాలిట కల్పవృక్షమై, యముని అణచిన, చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

భవ రోగములను బాపే వైద్యుడై, సకల అశుభములను, ఆపదలను తొలగించే వాడైన, దక్షుని యజ్ఞమును నాశనము చేసిన, మూడు గుణములు, మూడు నేత్రములు కలిగిన, భక్తి, ముక్తి ప్రసాదించి, సర్వ పాపములను నాశనము చేసే చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

భక్తవత్సలుడిగా పూజించబడి, నాశనము లేని సంపద యైన వాడు, దిక్కులే అంబరముగా కలవాడు, భూత నాథుడైన, పరాత్పరుడైన, నిర్వచనానికి అందని, అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన, పంచభూతములచే సేవించబడే, చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

సృష్టి, స్థితి, ప్రళయ కారకుడై, ప్రతి ప్రాణిలో ఉండేవాడు, ప్రాణులతో నిరంతరం క్రీడలో ఉండేవాడు, గణ నాథుడై,  గణములో ఒకడైన, చంద్రుని ధరించిన ఆ శివుని పాహి అన్నాను, ఇంక నన్ను ఆ యమ ధర్మరాజు ఏమి చెయ్యగలడు?.

ఫలశృతి: 

భీతావహుడైన మార్కండేయుడు (మృకండ మహర్షి కుమారుడు) రచించిన ఈ స్తోత్రము శివుని సన్నిధిలో పఠించిన వారికి మృత్యు భయము తొలగి, ధన ధాన్యములతో పూర్ణ ఆయుష్షు కలుగును. చివరకు శివుడు వారికి మోక్షము ప్రసాదించును.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి