RightClickBlocker

12, అక్టోబర్ 2010, మంగళవారం

శారదా భుజంగం మరియు సరస్వతీ స్తోత్రం

శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్‌

శరన్నవరాత్రుల ఆరవ రోజు సరస్వతి అలంకారంలో కనిపించే ఆ జగన్మాత శృంగేరి క్షేత్రంలో శారదాంబగా వెలసింది. ఆదిశంకరులు స్థాపించిన ఈ శక్తి క్షేత్రం కర్ణాటకలోని పశ్చిమ కనుముల మధ్య ఋష్యశృంగ పర్వత సమూహం మధ్య తుంగా నదీ తీరాన అత్యంత రమణీయమైన శృంగేరి గ్రామంలో ఉంది. పచ్చని ప్రకృతి, ఉత్తుంగ తరంగమై ప్రవహించే తుంగానది, నదికి ఒక పక్క అమ్మవారి, విద్యాశంకరుల దేవాలయాలు, మరొకపక్క శంకరాచార్యుల సంస్థానం, నిత్యాన్నదానం, భూతల కైలాసంలా ఉంటుంది ఈ క్షేత్రం. అందుకేనేమో ఆదిశంకరులు ఇక్కడ ఆ చదువులతల్లి పీఠాన్ని స్థాపించారు. ఆయన ఆ శారదా దేవిని స్తుతిస్తూ రచించిన శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్‌. యూట్యూబ్ లంకె.


శృంగేరి శారదాంబ
సువక్షోజకుమ్భాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలమ్బాం ప్రపుణ్యావలంబాం
సదాస్యేన్దుబిమ్బాం సదానోష్ఠబింబాం
భజే శారదామ్బామజస్రం మదంబాం   ౧
కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్‌
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుఙ్గభద్రాం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం
లలామాఙ్కఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్‌
కరే త్వక్షమాలాం కనత్ప్రత్నలోలాం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం
సుసీమన్తవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్‌
సుధామన్థరాస్యాం ముదా చిన్త్యవేణీం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం ‌ ౪
సుశాన్తాం సుదేహాం దృగన్తే కచాన్తాం
లసత్సల్లతాఙ్గీమనన్తామచిన్త్యామ్‌
స్మృతాం తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం
కురఙ్గే తురఙ్గే మృగేన్ద్రే ఖగేన్ద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేధిరూఢామ్‌
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం
జ్వలత్కాన్తివహ్నిం జగన్మోహనాఙ్గీం
భజే మానసామ్భోజసుభ్రాన్తభృఙ్గీమ్‌
నిజస్తోత్రసంగీతనృత్యప్రభాఙ్గీమ్‌
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం
భవామ్భోజనేత్రాజసమ్పూజ్యమానాం
లసన్మన్దహాసప్రభావక్త్రచిహ్నామ్‌
చలచ్చఞ్చలాచారుతాటఙ్కకర్ణాం
భజే శారదామ్బామజస్రం
మదంబాం

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ శారదాభుజఙ్గప్రయాతాష్టకమ్

సరస్వతీ స్తోత్రం


ఇది అగస్త్య మహామునిచే చెప్పబడింది. ఇందులో రెండు శ్లోకాలు (యాకుందేందు, సరస్వతీ నమస్తుభ్యం) మనకు చాలా వాడుకలో ఉన్నాయి. మొత్తం స్తోత్రంలో ఇరవై శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ స్తోత్రము కింద. దాని శ్రవణం యూట్యూబ్ లంకె. ఈ రెండిటికి సాహిత్యంలో కొంత తేడా ఉంది. ఇంకొంత పరిశోధన చేసి సరిదిద్దటానికి ప్రయత్నిస్తాను.

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || ౧||
దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిం స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాం దధానా
హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ |
భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాసమానా
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || ౨||
సురాసురాసేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా |
విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || ౩||
సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా |
ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ || ౪||
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || ౫||
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం సర్వదేవీ నమో నమః |
శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః || ౬||
నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కలాయై నమో నమః |
విద్యాధరే విశాలాక్షీ శుద్ధజ్ఞానే నమో నమః || ౭||
శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః |
శబ్దబ్రహ్మీ చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై  నమో నమః || ౮||
ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః |
మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః || ౯||
మనోమయీ మహాయోగే వాగీశ్వరీ నమో నమః |
వాగ్భ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః || ౧౦||
వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః |
గుణదోషవివర్జిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః || ౧౧||
సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః |
సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞ తే నమో నమః || ౧౨||
యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః |
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః || ౧౩||
అర్ధచంద్రజటాధారీ చంద్రబింబే నమో నమః |
చంద్రాదిత్యసమే దేవీ  చంద్రబింబే నమో నమః || ౧౪||
అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః |
అణిమాద్యష్టసిద్ధాయై ఆనందాయై నమో నమః || ౧౫||
జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞానమూర్తే నమో నమః |
నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః || ౧౬||
పద్మదా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః |
పరమేష్ఠ్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశినీ || ౧౭||
మహాదెవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః || ౧౮||
కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః |
కపాలి కర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః || ౧౯||
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షాణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే |
చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి || ౨౦||
ఇత్థం సరస్వతీస్తోత్రమగస్త్యమునివాచకమ్ |
సర్వసిద్ధికరం నృణాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨౧||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి